บริการขอใบอนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์

บริการดำเนินการด้านเอกสาร

Line
บริการดำเนินการด้านเอกสารขอใบอนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์

     บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด จะดำเนินการแทนลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนได้รับใบอนุญาต ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ไฟโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยจะประสานงานหน่วยงานต่อไปนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การนิคมอุตสาหกรรม
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
5. สำนักงาน กสทช.
6. การไฟฟ้านครหลวง
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Line
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารโซลาร์เซลล์

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร / กฎกระทรวงฉบับที่ 11

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น / การนิคมอุตสาหกรรม

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      – อาคารอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมตามกฎหมาย จะต้องขออนุญาต                          ดัดแปลงอาคาร
      – หากพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตร.ม. และน้ำหนักไม่เกิน 20 กก./ตร.ม.
          ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบก่อน

Line
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกรรพลังงาน

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      – การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
          มากกว่า 1,000 kW (เพื่อขายไฟฟ้า)
      – การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน /
          ทุ่นลอยน้ำ

Line
การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3

การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด / กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      โรงงานอุตสาหกรรมที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และมี
      การติิดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในกิจการ ต้องแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3
      ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 18/1

Line
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต
       ตั้งแต่ 1,000kW ขึ้นไป

Line
การจดแจ้งยกเว้น

การจดแจ้งยกเว้น

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      พระราชบัญญัติกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต
       ตั้งแต่ 1,000kW ขึ้นไป

Line
การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการพลังงาน พ.ศ. 2536

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน / กรมพัฒนา
       พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต
       ตั้งแต่ 200kW ขึ้นไป

Line
การขออนุญาตเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

การขออนุญาตเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
      ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครง
      ข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 / ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อ
      กำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ 2559

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      การไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ข้อบังคับ / ข้อยกเว้น
      การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริด ต้องยื่นขออนุญาตเชื่อมโยง
       ระบบไฟฟ้าทุกรณี