ขอบพระคุณลูกค้า คุณกริสนัย ลือสุขประเสริฐ ที่ไว้ใจในการทำงานของ ENMAX